OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRODEJE A NÁKUPU DIGITÁLNÍ MĚNY

(dále jen „Podmínky“)

1. Úvodní ustanovení

Simple Coin s.r.o., se sídlem U Pergamenky 1522/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 01516558 (dále jen „obchodník“) nabízí prodej a nákup digitálních měn, zejména BITCOINŮ (dále společně jen „digitální měna“) prostřednictvím svých webových stránek www.simplecoin.cz.

2. Prodej a nákup digitální měny

Prodej a nákup digitální měny (dále jen „transakce“) jsou realizovány vyplněním objednávkového formuláře zákazníkem a vystavením potvrzení objednávky obsahujícím platební instrukce pro úhradu kupní ceny digitální měny (složení digitální měny na účet elektronické peněženky) v rámci České republiky s omezenou časovou platností, které je obchodníkem zasláno na emailovou adresu zákazníka.

Pokud je závazek zákazníka k úhradě kupní ceny digitální měny (ke složení digitální měny do elektronické peněženky obchodníka) splněn během časové platnosti potvrzení objednávky, obchodník zašle neprodleně objednanou částku digitální měny (částku odpovídající kupní ceně digitální měny) na účet elektronické peněženky (bankovní účet) zákazníka uvedený zákazníkem v objednávce. Obchodník může podle svého uvážení vyřídit objednávku i po uplynutí časové platnosti potvrzení objednávky. V takovém případě je povinen učinit tak neprodleně po splnění výše uvedeného závazku ze strany zákazníka.

Pokud bude výše uvedený závazek zákazníka splněn po uplynutí časové platnosti potvrzení objednávky a obchodník již nemůže transakci za kupní cenu sjednanou se zákazníkem na základě jeho objednávky vyřídit, bude zákazníkovi zaslán email s nabídkou realizace transakce za nových podmínek nebo zrušení transakce. Nezvolí-li si zákazník v době platnosti této nabídky, jinak bez zbytečného odkladu po zaslání této nabídky obchodníkem, jednu z nabízených variant, považuje se transakce za zrušenou.

3. Způsob úhrady

Zákazník se zavazuje uhradit kupní cenu digitální měny bezhotovostním převodem z bankovního účtu vedeného na jeho jméno nebo vkladem hotovosti na přepážce banky (nabízet obchodníkovi k prodeji výlučně digitální měnu v jeho vlastnictví vedenou na účtu jeho elektronické peněženky). Úhrada kupní ceny digitální měny bezhotovostním převodem z bankovního účtu třetí osoby (složení digitální měny ve vlastnictví třetí osoby a/nebo z elektronické peněženky třetí osoby) není povoleno. V žádném případě nelze provést výběr elektronické měny z burzy přímo do peněženky obchodníka. Obchodník neodpovídá za případné škody vzniklé na straně zákazníka v důsledku porušení těchto povinností.

4. Zrušení objednávky

Obchodník si vyhrazuje právo zrušit potvrzenou objednávku bez udání důvodu. V takovém případě bude částka uhrazená zákazníkem na koupi digitální měny (digitální měna zaslaná zákazníkem do elektronické peněženky obchodníka) zaslána zpět na bankovní účet (na účet elektronické peněženky), z něhož byla zákazníkem odeslána.

Zákazník má právo zrušit potvrzenou objednávku pomoci linku v emailu potvrzující objednávku bez uvedení důvodu v případě, že již zadal příkaz k převodu částky odpovídající kupní ceně digitální měny (částky jím prodávané digitální měny) na bankovní účet (účet elektronické peněženky) obchodníka, příslušná částka však dosud nebyla na tento účet připsána. V takovém případě bude zákazníkovi částka připsaná následně na účet obchodníka vrácena na účet, z něhož byla zaslána. Obchodník si za tyto zpětné převody neúčtuje žádné poplatky, tyto jsou však zpoplatněny podle platných ceníků příslušných bank.

V souladu s § 1837 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže zákazník odstoupit od smlouvy uzavřené s obchodníkem podle těchto Podmínek, neboť cena digitální měny, která je předmětem jejich smluvního vztahu, závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli obchodníka.

5. Identifikace zákazníka

Obchodník se z opatrnosti považuje za osobu povinnou ve smyslu § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „ZpLV“), a vyhrazuje si proto právo provést identifikaci zákazníka podle § 7 ZpLV, a to způsobem a v případech stanovených v § 8 ZpLV, tedy jedná-li se o transakci v hodnotě převyšující v přepočtu částku 1.000 EUR nebo, bez ohledu na tento limit, vždy, pokud jde o podezřelý obchod.

Identifikace zákazníka se provede vyplněním požadovaných údajů v registračním formuláři a přiložením průkazu totožnosti (dokladu o existenci právnické osoby), popř. dalších dokladů požadovaných podle ZpLV.

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že obchodník provede v souladu s výše uvedeným a za účelem zachování bezpečnosti a transparentnosti transakcí, jakož i za účelem ochrany majetku ostatních zákazníků a obchodníka, shora popsanou identifikaci zákazníka a zavazuje se, že se jí podrobí. Obchodník odmítne realizaci transakce se zákazníkem v případě, že se zákazník odmítne podrobit identifikaci nebo nelze identifikaci z jiného důvodu provést, anebo má-li pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých zákazníkem nebo o pravosti jím předložených dokladů.

6. Rizika transakcí

Zákazník si je plně vědom veškerých rizik spojených s transakcemi s digitální měnou a jejím uchováváním, zejména bere v úvahu nebezpečí výkyvů ceny a hodnoty digitální měny a s tím související možnosti výrazných změn výše jeho investic do digitální měny. Zákazník dále bere na vědomí, že současná právní regulace digitální měny a obchodování s ní je pouze obecná a ne zcela dostatečná, přičemž tento stav, stejně jako výklad příslušných platných právní norem, se může v budoucnu změnit, a zavazuje se proto tyto změny, jakož i s tím spojené změny těchto Podmínek, plně respektovat.

7. Omezení odpovědnosti obchodníka

Obchodník garantuje zákazníkovi, že transakce bude provedena nebo zrušena. Transakce se považuje za provedenou okamžikem odeslání objednané digitální měny na účet elektronické peněženky (okamžikem odeslání částky odpovídající kupní ceně odkupované digitální měny na bankovní účet) uvedený zákazníkem v objednávce.

Pokud nemůže být transakce z jakéhokoli důvodu provedena, bude zákazníkovi uhrazená částka kupní ceny digitální měny (digitální měna složená na účet elektronické peněženky obchodníka) neprodleně zaslána zpět na bankovní účet (účet elektronické peněženky), ze kterého byla přijata.

Obchodník neodpovídá za škody a újmy, které zákazníkovi vzniknou uvedením chybného účtu elektronické peněženky (bankovního účtu), ztrátou, odcizením nebo zneužitím hesla k elektronické peněžence (bankovnímu účtu) zákazníka či jeho e-mailové adresy, výpadkem sítě internet či P2P sítí digitální měny, anebo v důsledku nedbalosti zákazníka či třetí osoby, či jejich úmyslného jednání v rozporu platnými právními předpisy, těmito Podmínkami a kupní smlouvou uzavřenou na základě akceptace objednávky zákazníka.

Obchodník rovněž neodpovídá za škody a újmy způsobené vyšší mocí, nebo v důsledku rozhodnutí soudů, státního zastupitelství, policie a jiných orgánů státní moci a správy, ani za škody a újmy vzniklé zákazníkovi v důsledku změny právních předpisů.

8. Reklamace

Provedenou transakci lze reklamovat pouze v případech a způsobem stanoveným platnými právními předpisy.

Ochrana osobních údajů

Obchodník zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů v aktuálním znění (dále jen „ZOOÚ“) a je jako správce řádně zaregistrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00054530.

Zákazník souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v objednávkovém a registračním, formuláři obchodníka pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v uvedeném formuláři (jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, bydliště, číslo bankovního účtu, email, telefon, ip adresa a další osobní údaje zapisované do průkazu totožnosti /dokladu o založení právnické osoby), a to po celou dobu ode dne udělení souhlasu do jeho odvolání či ukončení činnosti webových stránek www.simplecoin.cz dle § 20 ZOOÚ. Zákazník si je vědom svých práv podle § 12 a 21 ZOOÚ a prohlašuje, že se seznámil se všemi vyplňovanými částmi objednávkového formuláře, jím vyplněné údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů může být odvolán na základě žádosti zákazníka zaslané na email obchodníka info@simplecoin.cz.

Pokud se zákazník domnívá, že obchodník postupuje při zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, může obchodníka požádat o vysvětlení, popř. nápravu závadného stavu, a to rovněž prostřednictvím zprávy zaslané na výše uvedený email obchodníka.

V souladu s § 5 ZOOÚ jsou všechny údaje uvedené ve formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely realizace transakcí a zasílání obchodních sdělení zákazníkovi prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Obchodník prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci obchodníka nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s obchodníkem, a další osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací dle § 15 ZOOÚ.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně jedná-li se o osobní údaje požadované v objednávkovém či registračním formuláři, jejich poskytnutí obchodníkovi je podmínkou pro uskutečnění transakce. Pokud klient odmítne údaje poskytnout, může být zrušení obchodu odloženo až o dva kalendářní měsíce.

9. Platnost Podmínek

Obchodník si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky z důvodu změny právní úpravy, tržních a ekonomických podmínek v oblasti obchodování s digitální měnou nebo za účelem umožnění řádného fungování webových stránek obchodníka a případně dalších jím poskytovaných služeb. Změny Podmínek budou zákazníkům oznámeny jejich zveřejněním na webových stránkách obchodníka. Tyto změny nabydou účinnosti jejich zveřejněním.

« zpět na úvod